ساناتاو: نامی نو، تجربه ای کهن

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ یکی  از کلیدی ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ پیش روی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ صنعتی که در سراسر کشور در دست اجرا می باشند، دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺪار تامین قطعات، تجهیزات، خدمات مهندسی و پیمانکاری ﺑﺎ کیفیت و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ قیمت و همچنین تامین مالی پروژه ها و فاینانس خارجی می ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ بین ﺻﻨﺎﻳﻊ نیروگاهی، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، پتروشیمی و آب و فاضلاب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﺴﺎسیت ﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیکی از اهمیت وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ارائه این خدمات در ﺻﻨﺎﻳﻊ مذکور از حساسیت های ﺧﺎصی ﺑﺮﺧﻮردار می ﺑﺎﺷﺪ. در همین راستا شرکت ساناتاو ﺑﺎ ﺑﻬﺮه گیری از داﻧﺶ ﺗﺨﺼصی مدیران و کارکنان خود در زمینه های ﻣﺨﺘﻠﻒ مرتبط با ﺻﻨﺎﻳﻊ نیروﮔﺎهی، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوشیمی و ... ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎبی و ﺗﺎمین ﻛﺎﻻ و تجهیزات، خدمات مهندسی و پیمانکاری  ﻣﻮرد نیاز در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه را به طور مستقیم از برترین شرکت های جهانی، داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و اﻃﻼﻋﺎت صحیح فنی از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در پی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ، می ﺑﺎﺷﺪ.

افتخار ما این است كه از طریق ایجاد نمایندگی های انحصاری با برندهای معتبر بین المللی اروپایی، روسی، آمریکایی و آسیایی، آنهم به لطف وجود یک رابطه کاری 40 ساله با این شرکت ها، به عنـوان منبعی منحصر به فرد به تامین خواسته های مشتریان خود بپردازیم و نیز تلاش می كنیم كه سطح تجارت و خدمات رسانی به آنان را تا حد اعلایی ارتقاء بخشیم. در همین راستا دفتر مرکزی شرکت ساناتاو، به لطف ارتباط مستقیم خود با سازندگان و تامین کنندگان کالا و تجهیزات و شرکتهای مهندسی و پیمانکاری در سراسر جهان علاوه بر اینکه امکان طراحی، تامین و نصب بهترین و با کیفیت ترین تجهیزات و قطعات  مورد نیاز صنایع مختلف را در حوزه فعالیت های خود دارا می باشد، از طریق شرکای معتبر بین المللی خود نیز قابلیت اجرای  پروژه های پیمانکاری را بصورت  EPC ,BOT و همچنین EPC+F آنهم مطابق با بالاترین استانداردهای فنی و مهندسی روز دنیا و با رقابتی ترین قیمت (بصورت ارزی و ریالی) برای کارفرمایان محترم درکوتاهترین زمان ممکن را دارا می باشد.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1